İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle YMM raporu ile KDV iade işlemleri.

ÖZELGE;

76464994-130[KDV.2017.42] – 12123115.08.2017

– 2014 yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan katma değer vergisi (KDV) iade alacağınıza ilişkin olarak, Ekim/2015 dönemi KDV Beyannamesine 16/12/2015 tarihinde düzeltme beyanı vererek YMM Raporu ile iade talebinde bulunduğunuz,

– Konu ile ilgili olarak vergi dairesi ile yapılan şifai görüşme neticesinde kanuni süresinde verilen beyannamede İade Edilmesi Gereken KDV’nin bulunmadığından bahisle iade talebinizin inceleme sonucuna göre yerine getirileceği yönünde görüş bildirildiği

belirtilmekte olup; izleyen yıl içerisinde geriye yönelik olarak verilen düzeltme beyannamesi ile iade talep edilmesi durumunda, iadenin YMM KDV İade Tasdik Raporuna istinaden yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” başlıklı bölümünde;

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Aynı tebliğin (III/B-3.4.4.) “Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması” başlıklı bölümünde ise;

İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da Tebliğin (III/B-3.2.) bölümündeki açıklamalara göre talep etmeleri şartıyla nakden veya mahsuben geri alabilirler.

Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketinizin 2014 yılındaki indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle Ekim/2015 dönemine ilişkin olarak 16/12/2015 tarihinde verilen KDV beyannamesi her ne kadar düzeltme beyannamesi niteliğinde olsa dahi indirimli orana tabi işlemler nedeniyle ilk defa iade talebinde bulunulduğundan bu beyannamenin indirimli orana tabi işlemlere ilişkin ilk talep beyannamesi olarak değerlendirilmesi ve iade talep dilekçesi ve diğer gerekli belgelerin verilmiş olması halinde iade talebinin YMM raporuna göre  yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Reklamlar

İlk blog gönderisi

Bu ilk gönderiniz. Değiştirmek veya silmek için Düzenle’ye tıklayın veya yeni bir gönderi başlatın. İsterseniz, bu gönderide okuyuculara bu bloga neden başladığınızı ve ne yapmayı planladığınızı belirtin. Yardıma ihtiyacınız varsa destek forumlarında yer alan dost canlısı kişilere sorun.